Wat is de Winkler Stichting?

De Winkler Stichting zet zich in voor mensen die worden geraakt door de huidige economie en ondanks hun tomeloze inzet zich niet kunnen redden in deze maatschappij. Hierdoor kunnen ze niet voorzien in hun basisbehoeften, voor zichzelf en hun naasten. Onze directeur, Jerry Winkler, mag zich op dit gebied een ervaringsdeskundige noemen.

Met onze ervaring, specialisatie en kennis willen we onze klanten, die figuurlijk tussen wal en schip vallen, een effectieve en daadkrachtige kans bieden om zichzelf te activeren. Hiermee willen we hen de mogelijkheid geven om een stevige fundering te leggen en hun levenskwaliteit te optimaliseren.

ANDERS ZIJN DOOR JE TE ONDERSCHEIDEN

Wat onderscheidt de Winkler Stichting van andere initiatieven?

Directe verbinding tussen klanten en hulpverleners


We monitoren dit nauwlettend en zorgen voor korte communicatielijnen, zodat de juiste hulp snel ingezet kan worden.

Alles wat nodig is om de basis van leven op orde te krijgen


Alles wat ieder mens hiervoor nodig heeft, verpakt in een op maat gemaakt hulppakket dat aansluit bij de hulpvraag.

Samen streven we ernaar om een positieve impact te maken


Met de betrokkenheid van alle partijen doen willen we altijd een verschil maken en hoop bieden aan hen die het nodig hebben.

Word vriend of partner van de stichting!

Voor 10 euro per maand kun je vriend van de stichting worden. Daarmee draag jij met jouw bijdrage bij aan de trajecten voor de gezinnen die geholpen worden.


Voor 5.000 euro per jaar ben je partner van de stichting. Ook hier draag je bij aan de hulptrajecten. Tegenover de donaties van de partners bieden wij onze sponsoren een sponsorpakket op maat, afhankelijk van de giften en wensen. Dit kan reclame, trainingen, lezingen, etc. omvatten.

Fraudeprotocol

Fraude kent diverse verschijningsvormen, maar de kern blijft hetzelfde: particulieren of organisaties onterecht geld of vermogensbestanddelen toe-eigenen, waardoor de rechten van anderen worden aangetast. Hoewel het begrip fraude niet strikt gedefinieerd is in het Wetboek van Strafrecht, betreft het doorgaans zaken zoals valsheid in geschrifte, oplichting, bedrog, corruptie, diefstal en/of verduistering.

Het betreft altijd opzettelijk onrechtmatig of onwettig handelen met als doel financieel voordeel te behalen. Fraude kan worden onderscheiden in externe fraude (buiten de organisatie van de Winkler Stichting) en interne fraude (gepleegd door medewerkers of vrijwilligers van de Winkler Stichting).

Bij de Winkler Stichting zijn procedures en richtlijnen geïmplementeerd gericht op het herkennen en opsporen van (mogelijke) fraude. Bij het vaststellen van onregelmatigheden zal de zaak eerst intern verder worden onderzocht. In geval van een vermoeden van fraude worden passende maatregelen getroffen.

In elk geval zal er aangifte worden gedaan, zodat de zaak strafrechtelijk kan worden onderzocht en vervolgd. Als de fraude is gepleegd door een medewerker van de Winkler Stichting, zal een ontslagprocedure worden gestart. De genomen maatregelen zijn erop gericht het verduisterde bedrag, vermeerderd met de gemaakte kosten, te verhalen op de frauderende partij. Indien nodig zal er beslag worden gelegd op (onroerende) goederen en gelden van de frauderende partij.

Beleidsplan 2023-2026

Wij presenteren met trots het Beleidsplan van de Winkler Stichting voor de periode 2023-2026. We nodigen je uit om ons beleid te verkennen en te ontdekken hoe wij onze missie, visie en doelstellingen willen realiseren. Dit document biedt inzicht in onze strategische koers, prioriteiten en de concrete stappen die we zullen zetten om een positieve impact te hebben op de levens van mensen in Almere.

Download het Beleidsplan 2023-2026 om meer te weten te komen over:

  1. Onze Missie: Ontdek waar we voor staan en waarom we geloven in een gemeenschap waarin iedereen de kans krijgt om volwaardig deel te nemen aan het leven.

  2. Visie en Doelstellingen: Leer meer over onze langetermijnvisie en de specifieke doelen die we nastreven om deze visie te realiseren.

  3. Strategische Aanpak: Ontdek onze strategische benadering om effectieve verandering teweeg te brengen en duurzame resultaten te bereiken.

  4. Financiële Planning: Krijg inzicht in ons budget en hoe we financiële middelen inzetten om onze projecten en initiatieven te ondersteunen.

Budgetcoaching biedt professionele begeleiding bij het beheren van geld en het verbeteren van je financiële situatie.

Een sterk sociaal netwerk is van belang, omdat het ondersteuning, vriendschap en verbondenheid biedt in tijden van uitdagingen en vreugde.

De basisbehoefte van goederen is cruciaal, omdat het voorziet in essentiële zaken zoals voedsel, kleding en onderdak, waardoor we kunnen gedijen en een waardig leven kunnen leiden.

Arbeid is van groot belang, omdat het niet alleen inkomen biedt, maar ook een gevoel van voldoening, groei en bijdrage aan de samenleving.

Geestelijke en lichamelijke ondersteuning zijn van onschatbaar belang, omdat ze ons helpen bij het behouden van een gezonde balans, veerkracht en welzijn in ons leven.

Het verbinden van partijen zorgt voor efficiëntie en minder wrijving, waardoor processen soepeler verlopen en samenwerking effectiever wordt.